Radio amateri Jagodina - YU1AXY

 

PROPOZICIJE TAKMIČENJA
MEMORIJAL SAŠA BOŠKOVIĆ-YT1PSB

ORGANIZATOR:
Radio klub „Nikola tesla“ YU1AXY i Sindikat Elektrodistribucije Jagodina u znak sećanja na tragično preminulog predsednika takmičarske komisije i radnika EPS-a,a povodom godišnjice njegove smrti.

VREME ODRŽAVANJA TAKMIČENJA:
Takmičenje se održava prvog punog vikenda maja meseca,svake godine,u vremenu,subota
Od 14:00 do 20:00 UTC.

UČESNIICI:
Sve licencirane radio amaterske radio stanice sa teritorije republike Srbije.

KATEGORIJE:
A- 144 MHz
B- 432 MHz
Učesnici se ne dele prema broju operatora,niti prema lokaciji.Jednom izabrana lokacija i pozivni znak se u toku takmičenja ne mogu menjati.Nema ograničenja u pogledu snage,
Jedino je potrebno da ona bude u skladu sa dozvolom i klasom radio amaterskih operatora
učesnika.

VRSTA EMISIJE:
CW,SSB,FM,prema band planu.

RAZMENA PODATAKA U VEZI:
U vezama se razmenjuju: pozivni znak stanice,raport,redn i broj veze koji počinje od 001 na svakom opsegu i uvećava se za jedan u svakoj narednoj vezi,QTH lokator.

BODOVANJE:
Svaka ispravna CW veza boduje se sa 5 poena za jedan kilometar,
Svaka ispravna SSB veza boduje se sa 3 poena za jedan kilometar,
Svaka ispravna FM veza boduje se sa 1 poen za jedan kilometar.
Veza sa stanicom organizatora donosi dodatnih 50 poena bilo kojom vrstom rada.
Stanica organizatora je YU1AXY.

POSEBNI USLOVI:
Sa svakom ARS se može održati po jedna veza na jednom opsegu.
Duple veze moraju biti upisane,vidno obeležene,bez obračunavanja poena.
Ne priznaju se veze preko repetitora,unakrsni m vrstama emisije i ukrštenim opsezima.
U koliko ARS imaju više od 3% neispravnih veza,stavljaju se van plasmana.

TAKMIČARSKI DNEVNICI:
Dnevnik se vodi posebno za svaki opseg i mora da sadrži sledeće:
datum,vreme UTC,pozivni znak korespodenta,razmen jene raporte i redni broj veze,vrstu emisije i QRB poene.

ZBIRNI LIST:
Zbirni list se šalje za svaku kategoriju posebno i mora da sadrži:
-nazi takmičenja,
-datum održavanja,
-kategoriju,
-pozivni znak takmičara,
-ime i adresu,
-QTH lokator sa kojeg je rađeno,
-pozivne znakove članova ekipe,/ako ih ima/,
-broj veza,broj QRB poena,ukupan zbir poena,
-najbolji DX (pozivni znak i QTH),
-kraći opis uređaja,antena i lokacije,
-izjavu o pridržavanju propozicija takmičenja i poštovanju HAM spirita.
Poželjan je i komentar o takmičenju,a bili bi vrlo zahvalni ako bi nam neko poslao fotografije bilo na papiru ili kao elektronski zapis,na disketi ili e-majlu. Naš e mail: YU1AXY@LIVE.COM

ROK ZA SLANJE DNEVNIKA:
Takmičarske dnevnike treba poslati najkasnije 15 dana po završetku takmičenja,(važi žig pošte).Adresa za slanje dnevnika: RADIO KLUB „NIKOLA TESLA“ YU1AXY
GINE PAJEVIĆA 8/8. 35000 JAGODINA.
Dnevnik i zbirni list mogu se poslati i na disketi u obliku TXT fajla,kao i na e-mail:
YU1AXY@LIVE.COM

REZULTATI TAKMIČENJA:
Organizator se obavezuje da će najkasnije do 30.06.2009. pregledati dnevnike i formirati rang liste za sve kategorije,koji će ujedno biti i nezvanični rezultati.Rok za žalbe je osam dana po objavljivanju nezvaničnih rezultata.
Rezultati će biti objavljeni putem svih informativnih sredstava i medija.
rang listu formira takmičarska komisija radio kluba „Nikola Tesla“ YU1AXY i njihova odluka je konačna.

NAGRADE:
Za prvo mesto u svakoj kategoriji dodeljuje se pehar i diploma.Od 2 do 10 mesta dodeljuje se diploma.Nagrade će biti uručene 12.08.2009.godine u prostorijama kluba


ORGANIZATOR:

Radio klub “Nikola Tesla”- YU1AXY i Sindikat Elektrodistribucije Jagodina u znak sećanja na tragično preminulog predsednika takmičarske komisije i radnika EPS-a.

VREME ODRŽAVANJA TAKMIČENJA:

Takmičenje se održava prvog punog vikenda maja meseca, svake godine, u vremenu, subota od 14:00 do 20:00 UTC.

UČESNICI:

Sve licencirane YU stanice u skladu sa svojim dozvolama.

KATEGORIJE:

  • A - 144 MHz VHF
  • B - 432 MHz UHF
  • C - 1.3 GHz SHF
Učesnici se ne dele prema broju operatora, niti prema lokaciji. Jednom izabrana lokacija i pozivni znak se u toku takmičenja ne mogu menjati. Nema ograničenja u pogledu snage, jedino je potrebno da ona bude u skladu da dozvolom i klasom radio amaterskih operatora - učesnika.

VRSTA EMISIJE:

CW, SSB, FM, prema “band” planu i klasi operatora.

RAZMENA PODATAKA U VEZI:

U vezama se razmenjuje pozivni znak stanice, raport, redni broj veze koji počinje od 001 na svakom opsegu i uvećava se za jedan u svakoj narednoj vezi, QTH locator.

BODOVANJE:

Svaka ispravna CW veza boduje se sa 5 poena za jedan kilometar.
Svaka ispravna SSB veza boduje se sa 3 poena za jedan kilometar.
Svaka ispravna FM veza boduje se sa 1 poen za jedan kilometar.
Veze sa stanicom organizatora (YU1AXY) donosi dopunska 100 poena CW, 30 poena SSB, odnosno 10 poena FM.

POSEBNI USLOVI:

Sa svakom ARS se može održati po jedna veza na jednom opsegu.
Duple veze moraju biti upisane, vidno obeležene, bez obračunavanja poena.
Ne priznaju se veze preko repetitora, unakrsnim vrstama emisije i ukrštenim opsezima.
Ukoliko ARS imaju više od 3% neispravnih veza, stavljaju se van plasmana.

TAKMIČARSKI DNEVNICI:

Dnevnik se vodi posebno za svaki opseg i mora da sadrži sledeće:
- datum,
- vreme UTC,
- pozivni znak korespodenta,
- razmenjene raporte i redne brojeve veza,
- QTH locator korespodenta,
- vrsta emisije,
- QRB poene.

ZBIRNI LIST:

Zbirni list se šalje za svaku kategoriju posebno i mora da sadrži:
- naziv takmičenja,
- datum održavanja,
- kategoriju,
- pozivni znak takmičara,
- ime i adresu,
- QTH locator sa kojeg je rađeno,
- pozivne znakove članova ekipe (ako ih ima),
- broj veza, broj QRB poena, ukupan zbir poena,
- najbolji DX (pozivni znak, QTH)
- kraći opis uredjaja, antena i lokacije i
- izjavu o pridržavanju propozicija takmičenja “Memorijal Saša Bošković” i poštovanju HAM spirita.
Poželjan je i komentar o takmičenju, a bili bi vrlo zahvalni, ako bi nam neko poslao fotografije bilo na papiru ili kao elektronski zapis, na disketi, ili na e-mail: yu1axy@jovatel.net

ROK ZA SLANJE DNEVNIKA:

Takmičarske dnevnike treba poslati najkasnije 15 dana po završetku takmičenja (važi žig pošte).
Adresa za slanje dnevnika:
RADIO KLUB “NIKOLA TESLA” YU1AXY
KNEGINJE MILICE 65
35000 JAGODINA
tel: 035 223 045
Dnevnik i zbirni list mogu biti poslati i na disketi u obliku TXT fajla, kao i na e-mail: yu1axy@jovatel.net

REZULTATI TAKMIČENJA:

Organizator se obavezuje da će najkasnije do 30.06.2005 pregledati sve prispele dnevnike i formirati rang liste za sve kategorije, koji će ujedno biti i nezvanični razultati. Rok za žalbe je osam dana po objavljivanju nezvaničnih rezultata.
Rezultati će biti objavljeni putem svih informativnih medija (bilten SRS, PR mrezi, mreži repetitora i časopisu CQ Radio amater).
Rang listu formira takmičarska komisija radio kluba “Nikola Tesla” YU1AXY i njihova odluka je konačna.

NAGRADE:

Za prva tri mesta u svakoj kategoriji dodeljuje se diploma. Diplome će biti uručene 11.07.2005. god. u prostorijama kluba.

Takmičarska komisija YU1AXY

06.04.2005.
U JagodiniSva prava zadržana - Agencija Autentik